Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

De Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtnemer
Persoon van het dienstverlenende bedrijf ‘Met Maud Mee’, die de hond(en) van de opdrachtgever uitlaat.

1.2 Opdrachtgever
Hondenbezitter die het opdrachtformulier heeft ondertekend.

1.3 Opdrachtformulier
Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan ten minste een maand voor de ingangsdatum op de hoogte. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 De hond waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten, dient de basiscommando’s te kennen en sociaal in omgang te zijn bij soortgenoten en mensen.

2.4 Kenmerkend gedrag van de hond of afwijkend gedrag dient door de opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden medegedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om in te schatten of de hond los kan lopen en dit kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

2.5 De hond dient bij voorkeur minimaal 11 maanden oud te zijn om mee te kunnen wandelen in een groep.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten, dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Parvo, Weil en besmettelijke hondenhoest. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien, wormen en teken.

3.2 Opdrachtgever verplicht zich de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

3.3 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen indien dit nodig wordt geacht.

3.4 Opdrachtgever geeft de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten, minimaal twee uur voor aanvang van de wandeling geen eten meer.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. Een sleutel wordt op verzoek van de opdrachtgever teruggegeven en te allen tijde bij beëindiging van de samenwerking.

4.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en). Indien de hond niet aanwezig is bij bezoek van de opdrachtnemer, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

4.4 Opdrachtgever dient een afgesproken uitlaatbeurt ten minste 24 uur van tevoren uitsluitend per telefoon af te melden.

4.5 Opdrachtgever zal in geval van vakanties (en dus afwezigheid van de hond) minimaal 2 weken van te voren opdrachtnemer inlichten.

4.6 Opdrachtgever is WA verzekerd, de hond dient opgenomen te zijn in de polis.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond om en zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

5.2 De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten wordt bij een groepswandeling ten minste een uur uitgelaten door opdrachtnemer. De hond mag los lopen, tenzij anders afgesproken.

5.3 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond. Opdrachtnemer is, door ondertekening van het opdrachtformulier, gemachtigd om de hond uit te laten.

5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er wordt geconstateerd dat de hond een besmettelijke ziekte heeft of loops is, de hond gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

5.5 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. De wandeling wordt niet in rekening gebracht.

5.6 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer zij van mening is dat het onverantwoord is de hond uit te laten.

5.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Opdrachtnemer dient vakanties minimaal een maand vooraf per e-mail mee te delen aan opdrachtgever.

5.8 Opdrachtnemer verplicht zich het vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te onderhouden, te reinigen en te desinfecteren.

Artikel 6 – Schade en verzekeringen

6.1 Opdrachtnemer is verzekerd voor eventuele schade toegebracht aan goederen in, aan of rond de woning, van waaruit de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, indien deze schade door opdrachtnemer is veroorzaakt.

6.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende honden gedeeld.

6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan huis of interieur van de opdrachtgever als gevolg van een natte of vieze hond.

6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van de hond van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond van de opdrachtgever.

6.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een kortere wandeling te maken tijdens extreme kou, hitte of storm.

6.6 Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gewandeld.

6.7 Op 30 en 31 december wordt er niet gelopen i.v.m. vuurwerk.

Artikel 7 – Betalingen

7.1 Alle tarieven zijn inclusief btw.

7.2 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer het tarief verschuldigd zoals partijen bij overeenkomst hebben afgesproken. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven aan te passen. Opdrachtgever wordt hiervan minimaal een maand tevoren in kennis gesteld per e-mail en via de website.

7.3  De betaling dient bij levering contant te worden voldaan of vooraf op de rekening van de opdrachtnemer te zijn gestort onder vermelding van het factuurnummer. Bij wanbetaling heeft opdrachtnemer het recht de hond te weigeren.

7.4  De strippenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur van 4 maanden ingaande vanaf de op de kaart vermelde datum van de eerste wandeling. Tegoeden van strippen worden niet gerestitueerd. De kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

8.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 – Inschrijving KvK

9.1 Opdrachtnemer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder handelsregisternummer 59582413

 

-PRIVACYVERKLARING-

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hondenuitlaatdienst Met Maud Mee! verstrekt. Hondenuitlaatdienst Met Maud Mee! kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

WAAROM Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ GEGEVENS NODIG HEEFT

Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ GEGEVENS BEWAART

Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’  bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De door u en Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ ondertekende papieren (sleutel- en opdrachtovereenkomstformulieren) worden gearchiveerd in een ordnermap en veilig bewaard. Zodra u geen gebruik meer maakt van de hondenuitlaatdienst Met Maud Mee!, worden gegevens in een aparte ordnermap nog zeven jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

-Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ maakt gebruik van het boekhoudsoftware bedrijf Exact. De facturatie wordt vanuit Exact gedaan.

-Accountant H. Schoo te Heemstede verzorgt mijn belastingszaken en maakt daarbij gebruik van dit boekhoudprogramma in Exact.

-De website van Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ is gemaakt met ‘WordPress’ door: Dhr. F. Eldering.

Dhr. F. Eldering doet niets met de gegevens die zichtbaar zouden kunnen zijn voor hem, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Dhr. F. Eldering kan soms een aanpassing maken voor mij, zoals het plaatsen van een extra button op de site. De invulling wordt door mij verzorgd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@metmaudmee.nl

Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee! zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via email: info@metmaudmee.nl

Domeinnaam https://www.metmaudmee.nl is een website van Hondenuitlaatdienst ‘Met Maud Mee!’.